Trường TH Mỹ Thuận 1 mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Mỹ Thuận 1  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 01676723888. 

Email        : minhhien.70.mt@gmail.com

Bài viết liên quan